Tarwch i Chwyddo


nlarge

Mae mwnt Sycharth yn sefyll ar ddrychiad bychan, llai na 25 troedfedd uwchben yr afon, ac mae'n debyg mai'r unig domen ar lawr y dyffryn.


Mae wrth ymyl bryn serth sy'n cyrraedd uchder o bron i 1,000 troedfedd, ac a orchuddiwyd gan blanhigfa dderw am ganrifoedd lawer.


Byddai llawr y dyffryn hefyd wedi bod yn goediog yn nyddiau Glyndŵr, gyda'r coed yn cuddio Sycharth o unrhyw dresbaswyr.

Mae'r beili i'r de-orllewin o'r mwnt ac yn ymledu allan o'i ffos.


Mae'r ffos o'i hamgylch yn amrywio o ran lled, ond mae'r beili yn fawr iawn a byddai wedi cynnwys llawer o adeiladau domestig.


Roedd y ffos hon wedi'i chysylltu â'r ffos ddŵr, â chyfeiriodd Iolo Goch, yn ei gywydd am Sycharth, at y bont dros y ffos.


Llenwyd y ffos gan ddefnyddio cafn pren a oedd yn sianelu dŵr o nant ar ochr y bryn gerllaw. Byddai'r gorlifiad o hyn hefyd wedi bwydo pyllau pysgod Sycharth.

HANES SYCHARTHAdeiladwyd Sycharth yn wreiddiol gan y Normaniaid a dyma'r unig gastell yn yr ardal i ymddangos yn y Llyfr Domesday. Nodwyd diwedd rheolaeth Roger de Montgomerie yn y rhan hon o Gymru.


Roedd yn cynnwys swm da o diriogaeth y gellid cyfeirio ati fel y “castellany”, hynny yw, yr ardal lle'r oedd y plasty yn dibynnu ar ei fodolaeth.


Y mwnt oedd y canolbwynt lle'r oedd bywyd economaidd, gweinyddol, milwrol, yn ogystal â bywyd diwylliannol y gymuned fach wedi'i ganoli.


Ymwelodd beirdd â Sycharth yn aml, ac ysgrifennodd Iolo Goch adroddiad manwl iawn arno - mae'n debyg bod y tŷ wedi'i adeiladu'n dda, gyda simnai, tô llechi a naw ystafell fawr.


Yn y tir roedd eglwys, perllan, melin, gwinllan, colomendy, pyllau pysgod, dolydd gwair, caeau ŷd a chlostir ceirw.


Roedd popty yn paratoi cig a bara ar gyfer y bwrdd, gyda gwin, medd a'r cwrw gorau Oswestry yn cael ei yfed.Llosgwyd Sycharth gwag i'r llawr ym mis Mai 1403 gan lu dan arweiniad Tywysog Hal, mab hynaf Henry Bolingbroke.


Mewn llythyr a oedd yn disgrifio'r llosgi, dywedodd: 'Achoson ni'r lle cyfan i gael ei losgi, a nifer o dai eraill yn ei ymyl yn perthyn i'w denantiaid.'


Yn y pen draw, cafodd y cerrig o'r eglwys wyngalchog eu torri a'u defnyddio ar gyfer ffordd macadam.


O fewn blwyddyn, fodd bynnag, roedd Owain wedi uwchraddio ei gartref teuluol trwy symud i Gastell Harlech!

Tarwch i Chwyddo

Tarwch i Chwyddo

Tarwch i Chwyddo

DAEARYDDIAETH SYCHARTH


Mae'n debyg nad oedd Sycharth erioed o bwysigrwydd strategol mawr, er ei fod yn faenordy Tywysog Cymru, Owain Glyndŵr.


Mae'n eistedd yn y dyffryn llaith Cynllaith - neu Cwm-llaith - sydd â gwaelod clai oer, a byddai llawer mwy o ddŵr wedi'i gofnodi yno yn y canol oesoedd.

Croesdoriad o'r Mwnt sy'n edrych tua'r Gogledd

Y TRAWST SYCHARTH


Yn seiliedig ar ‘Sycharth’ gan Robert Richards

(Montgomery Collections - Vol. 50, 1948)


Yn 1891, cafodd y ffos yn Sycharth ei ddraenio a darganfuwyd trawst yn mesur 21 troedfedd o hyd ynddo.


Defnyddiwyd y rhan fwyaf o'r pren hwn i adeiladu neuadd y pentref yn Llansilin yn 1924, ond torrwyd darn ohono.


Gan ddefnyddio technegau dyddio modern a gwell, gobeithio y dangosir bod y pren wedi'i dorri cyn 1400. Byddai hyn yn profi ei fod yn un o'r darnau pwysicaf o bren yng Nghymru.


Byddai Cymdeithas Owain Glyndŵr yn amlwg wedyn yn hoffi i'r arteffact wedi'i ddilysu cael ei arddangos fel y gallai cenedlaethau'r dyfodol gweld y darn pwysig hwn o hanes Cymru.

Tarwch y

Lluniau Trawst Sycharth i

Chwyddo

VVVVVV

 

Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Diweddariadau Saesneg Chwilio'r Wefan

Y Trawst Sycharth