Penderfynwyd ymgorffori taith y Gymdeithas o amgylch cestyll Gogledd Cymru gyda ' n cyfarfod cyffredinol blynyddol a gynhaliwyd yng Ngwesty Owain Glyndŵr yng Nghorwen.


Roeddem yn ffodus iawn i gael tywydd heulog bendigedig ar gyfer ein gwibdaith. Aeth pedwar ar hugain o Aelodau mewn dau minibws a dau aelod mewn car.


Y lle cyntaf i ni ymweld ag ef oedd Castell Dinbych. Mae ' r Castell adfail yn dominyddu Tref Dinbych yn llwyr ac roeddem wedi ein swyno â ' r golygfeydd panoramig ysblennydd.


Yr ail arhosfan ar ein taith oedd Castell Rhuddlan. Unwaith eto cafwyd golygfeydd ysblennydd ynghyd â chipolwg o ' r môr.


Ar ôl cinio dymunol iawn yn Rhuddlan aethom yn ein blaenau i Gastell y Fflint. Roedd hwn yn agos iawn i ' r môr ac, unwaith eto, roeddem yn gallu gweld y Castell a ' r ardal gyfagos o safleoedd dyrchafedig.


Ar ein dychweliad i Gorwen, aeth Gareth, ein Hysgrifennydd, â ni ar hyd llwybr Orymdaith yr Hôb, a gynhelir yn flynyddol bob mis Chwefror, i goffáu rhyddfreiniad y dref gan luoedd Owain yn 1403.


I gloi'r diwrnod, cynhaliwyd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yng Ngwesty Owain Glyndŵr yng Nghorwen. Fe'i Llywyddwyd gan ein swyddogion Eirwyn Evans, Gareth Jones a John Hughes a roddodd eu hadroddiadau eu hunain. Tynnwyd sylw at y ffaith y bu cynnydd sylweddol yn y tanysgrifiadau aelodaeth ar gyfer y llynedd. Ail-etholwyd yr holl swyddogion yn unfrydol, a phenderfynwyd y dylid penodi Malcolm Lloyd yn Swyddog Technegol.

.


Oriel Digwyddiadau - CCB a Taith y Gymdeithas 21-09-19

Gwelech Isod i Gael Gwybodaeth Lawnach

(I ' w Argraffu: Tapiwch Yma a
Argraffu Cynnwys y Tab Newydd)

Tapiwch Yma i Lwytho Mynegai


Saesneg

CCB a Taith Corwen 21 Medi 2019

Dangos y Ddewislen Uchaf